goedkoopste spandoeken goedkoopste spandoeken

Disclaimer

Plichten van de klant
1. De klant bevestigt met het toesturen van een bestand dat hij het recht heeft om de inhoud en het materiaal van zijn bestand(en) te verspreiden en te vermenigvuldigen.
2. De klant garandeert dat de inhoud en het materiaal van een aan goedkoopstespandoeken toegestuurd bestand niet in strijd is met het geldende recht.
3. De klant garandeert in het bijzonder:
A) dat aan goedkoopstespandoeken niet toegestuurd worden: illegale, geweld verheerlijkende, volksopruiende, racistische documenten, materiaal en inhoud, propagandamiddelen, kenmerken van ongrondwettige partijen of hun vervangende organisaties, instructies voor strafbare feiten, pornografische documenten, materiaal en inhoud of documenten, materiaal en inhoud met seksueel misbruik van kinderen of seksuele handelingen met dieren en documenten, materiaal en inhoud met discriminerende uitspraken ten aanzien van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, invaliditeit, seksuele neiging of leeftijd, het Koninklijk Huis, etc. goedkoopstespandoeken behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, te allen tijde dergelijke drukopdrachten te weigeren.
B) dat geen wetten ter bescherming van de jeugd of strafwetten overtreden worden. Dit geldt in het bijzonder voor de wettelijke bepalingen m.b.t. verspreiding van pornografie en belediging, smaad en laster.
C) dat documenten (in het bijzonder bestanden met beeld en tekst), inhoud en materiaal gestuurd aan goedkoopstespandoeken niet de auteursrechten, merkrechten of andere beschermde rechten van derden, het algemene persoonsrecht of andere rechten van derden schenden.

Copyright
1. Het auteurschap van het visuele materiaal dat als doek op de website wordt gepresenteerd ligt niet bij goedkoopstespandoeken. Het auteurschap ligt daarentegen telkens bij een partner van goedkoopstespandoeken ofwel bij een klant die zijn eigen visueel materiaal heeft toegestuurd.
2. goedkoopstespandoeken heeft van de betreffende partner een onbeperkt gebruiksrecht op het visuele materiaal verkregen en is bevoegd om het visuele materiaal in kwestie te gebruiken voor producten die aan klanten worden aangeboden en om deze producten aan klanten te verkopen, om aan klanten een gebruiksrecht hierop te verlenen en om de producten in eigendom over te dragen zodat de geleverde producten vrij zijn van rechten van derden.
3. De betreffende partner heeft goedkoopstespandoeken voorts verzekerd dat er voor het in paragraaf 2 beschreven gebruik van het visuele materiaal geen copyright, andere octrooirechten of anderszins rechten van derden een belemmering vormen.
4. Inhoudsteksten, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen ook onder de bescherming van het auteursrecht. KopieŰn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door goedkoopstespandoeken. Goedkoopstespandoeken probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site
De op de site weergegeven teksten, gegevens en tarieven van goedkoopstespandoeken worden onder alle voorbehoud ge´nformeerd. De tarieven kunnen te allen tijde gewijzigd worden en goedkoopstespandoeken kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze digitale formulieren, wordt u gevraagd gegevens in te vullen. Goedkoopstespandoeken zal GEEN informatie hieromtrent aan derden doorgeven, tenzij wij verplicht worden door een overheidsinstantie. De gegevens worden alleen gebruikt in verband met onze services.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt voor het beheer van het relatiebestand.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Goedkoopstespandoeken wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Goedkoopstespandoeken is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf onze website(s), verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Leveringsvoorwaarden
Klik hier om onze leveringsvoorwaarden te downloaden

Vlaggen kopen, natuurlijk bij Goedkoopste spandoeken info@goedkoopstespandoeken.nl